Skip to main content
switcher භාෂාව තෝරන්න

Quality Education

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක්

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක්

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම තිරසර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා පදනම වේ. ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට අමතරව, සියලුදෙනාම අන්තර්කරණය වූ අධ්‍යාපනයකට පිවිසීමෙන් ලොව විශාලතම ගැටලුවලට නව්‍ය විසඳුම් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය මෙවලම් වලින් දේශීයයන් සන්නද්ධ කිරීමට උපකාරී වේ.

ළමුන් මිලියන 265 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනට පාසලෙන් බැහැරව සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් 22% ක් ප්‍රාථමික පාසල් වයසේ පසුවේ. මීට අමතරව, පාසල්වලට යන දරුවන්ට පවා කියවීමේ හා ගණිතයේ මූලික කුසලතා නොමැත. පසුගිය දශකය තුළ අධ්‍යාපනය සඳහා සෑම තරාතිරමකටම ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම සහ විශේෂයෙන් කාන්තාවන් හා ගැහැණු ළමයින් පාසල්වලට ඇතුළත් වීමේ අනුපාතය ඉහළ නැංවීම සඳහා විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. මූලික සාක්ෂරතා කුසලතා විශාල ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇති නමුත් විශ්වීය අධ්‍යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එයටත් වඩා විශාල දියුණුවක් ලබා ගැනීමට දැඩි උත්සාහයන් අවශ්‍ය වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, ලෝකය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ගැහැනු ළමයින් හා පිරිමි ළමයින් අතර සමානාත්මතාවය අත්කර ගෙන ඇති නමුත් රටවල් කිහිපයක් අධ්‍යාපනයේ සෑම මට්ටමකම එම ඉලක්කය සපුරා ඇත.

ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් නොමැතිකමට හේතු වී ඇත්තේ ප්‍රමාණවත් පුහුණුව ලත් ගුරුවරුන් නොමැතිකම, දුර්වල තත්වයෙන් යුත් පාසල් සහ ග්‍රාමීය දරුවන්ට ලබා දී ඇති අවස්ථාවන්ට අදාළ සමානාත්මතාවය පිළිබඳ ගැටළු ය. දුප්පත් පවුල්වල දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට නම් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව, ගුරු පුහුණු වැඩමුළු, පාසල් ගොඩනැඟීම සහ පාසල්වලට ජලය හා විදුලිය ලබා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආයෝජන අවශ්‍ය වේ.

4.1

2030 වන විට ඵලදායී ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵල ලබාගැනීමට හැකි වන ආකාරයෙන් සියලුම ගැහැණු ළමුන් සහ පිරිමි ළමුන් නිදහස්, සමාන සහ ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ, ප්‍රාථමික, සහ ද්වීතීයික අධ්‍යාපනයක් සම්පූර්ණ කර සිටින බව තහවුරු කිරීම.

4.2

2030 වන විට සියලුම ගැහැණු ළමුන්ට සහ පිරිමි ළමුන්ට ගුණාත්මක වශයෙන් ඉහළ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයට, සත්කාර සේවාවන්ට සහ පූර්ව ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව පැවතීම හා එමගින් ඔවුන් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට සූදානම්ව සිටින බව තහවුරු කිරීම.

4.3

2030 වන විට සියලුම කාන්තාවන්ට සහ පිරිමින්ට ගුණාත්මක වශයෙන් ඉහළ සහ අඩු මුදලකට ලබා ගත හැකි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ද ඇතුළත්ව තාක්ෂණික, වෘත්තීය සහ තෘතීයික අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට හැකිවීම.

4.4

2030 වන විට සුනිසි රැකියා සහ ව්‍යවසායකත්වයක් සඳහා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇතුළුව අදාළ කුසලතා ලබා සිටින තරුණයින් සහ වැඩිහිටියන්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ නැංවීම.

4.5

2030 වන විට අධ්‍යාපනයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ වෙනස්කම් තුරන් කිරීම,අධ්‍යාපනයේ සියලුම මට්ටම්වලට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව තහවුරු කිරීම සහ අබාධිත පුද්ගලයින්ට, ස්වදේශිකයන්ට සහ අවදානමට ලක්විය හැකි ළමුන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම.

4.6

2030 වන විට සියලුම තරුණ තරුණීන්, සහ කාන්තා, පිරිමි, වැඩිහිටි පුද්ගලයින්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අකුරු හැකියාව සහ ගණන් කිරීමේ හැකියාව ලබා සිටීම.

4.7

2030 වන විට ලබන ඉගෙනුම ලබන සියලුම දෙනා තිරසර සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ දැනුම සහ කුසලතාවන් ලබාගෙන සිටීම. එයට තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය සහ තිරසර ජීවන රටාවන්, මානව අයිතිවාසිකම්, සාමය සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ගෝලීය පුරවැසිභාවය සහ සංස්කෘතික විවිධත්වය ඇගයීම සහ තිරසර සංවර්ධනයට සංස්කෘතිකමය වශයෙන් දායක වීම ඇතුළත් වේ.

4.A

ළමුන්, අබාධිත පුද්ගලයින් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කෙරෙහි සංවේදී ආකාරයට අධ්‍යාපන පහසුකම් ගොඩනැංවීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ සියලුම දෙනාට ආරක්ෂාකාරී, ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර, සියලු දෙනා අන්තර්ගතකරණය වූ සහ ඵලදායී ඉගෙනුම් වාතාවරණයන් තහවුරු කර දීම.

4.B

2020 වන විට, සංවර්ධනය වූ සහ අනෙකුත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලින් විශේෂයෙන් අවම වශයෙන් සංවර්ධනය වූ රටවල්, කුඩා ප්‍රමාණයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින දිවයින් රාජ්‍යයන්, අප්‍රිකානු රටවල් හා සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවලට උසස් අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමට, වෘත්තීය පුහුණුව, තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය, තාක්ෂණික, ඉංජිනේරු සහ විද්‍යාත්මක වැඩසටහන් සඳහා ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වැඩි කිරීම.

4.C

2030 වන විට අන්තර්ජාතික සහයෝගය තුළින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින කුඩා දිවයින් රාජ්‍යයන්හි සහ අවම වශයෙන් සංවර්ධනය වූ රටවල සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල ගුණාත්මක වශයෙන් ඉහළ ගුරුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ නැංවීම.